19.09.2012  


t. C.I.B. CH & BALT & BALK CH. LVA & LTU & EST & BLR & RUS & CZ & UKR & MNE & MKD & BGR & BGR GR & LTU KL. CH, BALT W'08, 2 x LT KL.W'08. LVA & LTU & EST & BALT & BLR JCH Zuma's Leonardo Da Vinci

m. LV & LT & EST & BALT JCH, LV & LT & EST & BALT CH
Pekainami Carra Riby1 boy and 3 girls


1) Pekainami Hilton Zoom

2) Pekainami Hloja Zoom

3) Pekainami Hildegarde Zoom

4) Pekainami Hubabuba Zoom